วันเสาร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2556

เพลงสำหรับเด็ก

                          
  เพลง ไก่ ลิง ช้าง ฮิปโป ม้าล้าย
   เพลงเด็กดี


       เด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกัน     
       เด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกัน
       หนึ่งนับถือศาสนา สองรักษาธรรมเนียมมั่น   
       สามเชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์ สี่วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวาน
       ห้ายึดมั่นกตัญญู หกเป็นผู้รู้รักการงาน เจ็ดต้องศึกษาให้เชี่ยวชาญ
       ต้องมานะบากบั่นไม่เกียจไม่คร้าน แปดรู้จักออมประหยัด
       เก้าต้องซื่อสัตย์ตลอดกาล น้ำใจนักกีฬากล้าหาญ
       ให้เหมาะกับกาลสมัยชาติพัฒนา สิบทำตนให้เป็นประโยชน์
       รู้บาปบุญคุณโทษ สมบัติชาติต้องรักษา เด็กสมัยชาติพัฒนา
       จะเป็นเด็กที่พาชาติไทยเจริญ

เพลงไก่ กุ๊ก กุ๊ก ไก่ไก่ กุ๊ก กุ๊ก ไก่ เลี้ยงลูกมาจนใหญ่ แต่ไม่มีนมให้ลูกกิน
ลูกก็ร้อง เจี๊ยบ เจี๊ยบ ลูกร้องเจี๊ยบ เจี๊ยบ เจี๊ยบ เจี๊ยบ
แม่ก็เรียกไปคุ้ยดิน ทำมาหากินตามประสาไก่เอย
เพลงแม่ไก่ใจดี
เพลง ก เอ๋ย ก ไก่
เพลง ช้าง ช้าง ช้าง ช้าง


แบบฝึกระบายสีเด็กปฐมวัย


                  เด็กปฐมวัยในวัย 1 – 3 เด็กวัยนี้โครงสร้างสมองซีกขวาซึ่งเกี่ยวกับศิลปะ จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ดีมาก ถ้าส่งเสริมอย่างถูกทิศถูกทางและทำให้เกิดพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อไหร่ที่เราไปขัดขวางพัฒนาการ บีบบังคับ สร้างความเป็นระบบแบบแผนมากเกินไป ล้วนแล้วแต่เป็นตัวขัดขวางจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก ไทยยังไม่มีความเข้าใจในการพัฒนาเด็กให้มีความคิดสร้างสรรค์ จะเห็นว่าทุกวันนี้เราพยายามสร้างกระบวนการคิดสร้างสรรค์ให้แก่เด็กไทยมากขึ้น หากแต่บางครั้งก็ยังไม่มีความเข้าใจมากพอ เด็กแต่ละวัยมีความแตกต่างกันในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างกระบวนการคิดสร้างสรรค์จึงต้องต่างกันไป เด็กในวัย 1 – 3 ปีต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้ เราจะเน้นให้เด็กเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน เมื่อเขาสนุกและเพลิดเพลิน แล้วจะทำให้เขาสามารถคิดอะไรได้แปลกใหม่อย่างมีอิสระและเสรีภาพ คนที่จะสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เด็กต้องเข้าใจ มิฉะนั้นจะไม่สามารถสร้างสถานการณ์ของการเรียนการสอนได้ ในการพัฒนาเสรีภาพการเขียนการคิดได้อย่างแท้จริง วิชาศิลปะเป็นวิชาที่เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิดจินตนาการได้เต็มที่ตามที่ได้เห็น เด็กสามารสร้างจินตนาการได้กว้างกว่าที่เราจะคาดเดาได้ บางที ก็อาจจะสะท้อนจิตใจความรู้สึกของเด็กที่บางที่ไม่สามารถถ่ายทอดเป็นคำพูดได้แต่สามารถถ่ายทอดมาทางงานศิลปะได้ วิชาศิลปะเป็นฐานทางการศึกษาพัฒนาการเด็กซึ้งควรเริ่มตั้งแต่เด็กยังเล็กอยู่การเรียนการสอนศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัยนั้นจะมุ่งเน้นถึงพัฒนาการด้านต่างๆของเด็กมากกว่าผลงาน ดังนั้น จะเห็นว่ากิจกรรมต่างๆทางศิลปะจะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือให้แข็งแรงและสัมพันธ์กับการใช้ตา เช่น การปั้นแป้ง ดินน้ำมัน วาดรูป และระบายสี ซึ่งเรามีแบบฝึกระบายสีให้เด็กได้ลองฝึก ลองทำดูนะคะ

แบบฝึกระบายสีตัวเลข 1 - 20แบบฝึกระบายสีรูปผัก


แบบฝึกระบายสีรูปผลไม้เกมการศึกษาปฐมวัย

เกมการศึกษา( Didactic Game )       เกมการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย  เป็นกิจกรรมการเล่นที่เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาด้านสติปัญญา  เป็นการเล่นที่ช่วยให้ผู้เล่นเป็นผู้มีความสังเกตดี  ช่วยให้มองเห็นได้ ได้ฟัง หรือคิดอย่างรวดเร็ว ซึ่งเกมการศึกษาจะต่างจากของเล่นอย่างอื่น แต่ละชุดจะมีวิธีเล่นโดยเฉพาะ อาจเล่นคนเดียวหรือเล่นเป็นกลุ่ม ผู้เล่นสามารถตรวจสอบการเล่นว่าถูกต้องหรือไม่
       หรืออาจกล่าวว่าเกมการศึกษาหมายถึง เกมที่เน้นกิจกรรมการเล่นโดยมีครูและกติกาที่ช่วยพัฒนาความคิด เป็นพื้นฐานสำคัญของการเตรียมความพร้อมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน  มีจุดมุ่งหมายเฉพาะดังนี้
       - เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเล่นเกมประเภทสองมิติ
       - เพื่อพัฒนาความสามารถที่จะอธิบายความแตกต่างของเกมในเรื่องสี รูปร่าง ขนาด
       - เพื่อพัฒนาความสามารถในกการบอกลักษณะของสิ่งของซึ่งอาจเป็นนามธรรม
       - เพื่อพัฒนาความสามารถในการจดจำคุณสมบัติ โดยนำมาวางในตาราง
       - ฝึกกการสังเกตและจำแนกด้วยสายตา
       - ฝึกการคิดหาเหตุผล
       - ฝึกการตัดสินใจ

      การเตรียมสื่อและเกมการศึกษาไว้สำหรับน้องๆปฐมวัย
อุปกรณ์ประกอบไปด้วย
      - กรรไกร
      - กาว
      - กระดาษลัง
      - รูปภาพต่างๆ
      - ไม้บรรทัด
      - กระดาษทำปกให้ใช้สีอ่อนๆ เพื่อถนอมดวงตา
      - สติกเกอร์ใส


              เกมแรก...การทำเกมจับคู่ผลไม้กับตัวหนังสือ


                            เกม...จับคู่ยานพาหนะ

                          เกม ...จับคู่ภาพเหมือน


                             เกม ... จับคู่แสง-เงา                      เกม ... จับคู่เหมือนใบหน้าเสือ                   เกม .... จับคู่เหมือนใบหน้าผู้หญิง                               เกม...จับคู่เหมือนนก                   เกม ..... จัดประเภท ผัก - ผลไม้                   เกม ... จับคู่เหมือน (ใบหน้าเด็กผู้ชาย)                         เกม ... จับคู่เหมือน (ภาพนก)