วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2556

สื่อคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
              คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย หมายถึง การจัดสภาพการณ์ในชีวิตประจำวันของเด็กเป็นฐานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งครูต้องวางแผนการจัดการเรียนรู้เป็นอย่างดี ประกอบด้วยกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กค้นคว้า แก้ปัญหา พัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และความคิดรวบยอด ที่เหมาะสมกับระดับพัฒนาการ เด็กแต่ละวัยจะมีความสามารถเฉพาะ เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง บรรยากาศการเรียนต้องไม่เคร่งเครียดเด็กรู้สึกสบายๆในขณะเรียน เห็นความสัมพันธ์ของคณิตศาสตร์ในธรรมชาติ บ้าน โรงเรียน กิจกรรมสอดคล้องกับชีวิตประจำวันและเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมจะช่วยพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และความคิดรวบยอดได้ดีขึ้น

ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ประกอบด้วยความสามารถต่างๆ ดังนี้
  1. การจำแนกประเภท
  2. การจัดหมวดหมู่
  3. การเรียงลำดับ
  4. การเปรียบเทียบ
  5. รูปร่างรูปทรง
  6. การนับ
  7. การรู้จักตัวเลข
 1.การจำแนกประเภท   
    การจำแนกประเภท หมายถึง ความสามารถในการแบ่งประเภทสิ่งของโดยหาเกณฑ์หรือสร้างเกณฑ์ในการแบ่งขึ้น เกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนกประเภทของสิ่งของมีอยู่ 3 อย่าง คือ ความเหมือน ความแตกต่าง (Differences) และความสัมพันธ์ร่วม ซึ่งแล้วแต่เด็กจะเลือกใช้เกณฑ์อันไหน 

    ตัวอย่างการสอนให้เด็กเรียนรู้ถึงการจำแนกประเภทชนิดของสิ่งมีชีวิต     


 2.การจัดหมวดหมู่    
    การจัดหมวดหมู่ คือ การรวมเอาสิ่งที่เหมือนกันเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของหรือความคิด โดยจัดแยกประเภทตามคุณสมบัติของสิ่งเหล่านั้น แล้วนำสิ่งที่เหมือนกันมารวมกันและแยกสิ่งที่ต่างกันออกไป
   

      ตัวอย่างการสอนให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับจัดหมวดหมู่ของสัตว์แต่ละชนิด 3.การเรียงลำดับ
    การเรียงลำดับ คือ การจัดเรียงข้อมูลให้มีการเรียงลำดับตามความต้องการ โดยจะเป็นการเรียงลำดับข้อมูลจากน้อยไปหามาก หรือจากมากไปหาน้อย จากต่ำไปหาสูง หรือจากสูงไปหาต่ำ 

             ตัวอย่างการสอนให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียงลำดับจากสูงไปหาต่ำ  


 4.การเปรียบเทียบ    
                      
          ตัวอย่างการสอนให้เด็กเรียนรู้ถึงการเปรียบเทียบเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนัก

                                                                     
  5.รูปร่างและรูปทรง  

        ตัวอย่างการสอนให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับรูปร่างและรูปทรงเรขาคณิต         

    
 5.การนับ
    การนับ คือ การกระทำทางคณิตศาสตร์โดยใช้การบวกหรือการลบด้วยหนึ่งซ้ำๆ กัน ซึ่งมักใช้ในการหาคำตอบว่ามีวัตถุอยู่เท่าใด หรือเพื่อกำหนดจำนวนวัตถุที่ต้องการ โดยเริ่มจากหนึ่งสำหรับวัตถุ  ชิ้นแรกและกระทำต่อไปบนวัตถุที่เหลือ 

       ตัวอย่างการสอนให้เด็กเรียนรู้การนับ 1-5 ด้วยสัญลักษณ์

                                                                  เท่ากับ     1

                                                      เท่ากับ     2
  
                                          เท่ากับ     3

                              เท่ากับ     4

                 เท่ากับ     5


 6.การรู้จักตัวเลข
        

 ตัวอย่างการสอนให้เด็กเรียนรู้ตัวเลขอารบิค 1 - 10

                  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น