วันเสาร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2556

เกมการศึกษาปฐมวัย

เกมการศึกษา( Didactic Game )       เกมการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย  เป็นกิจกรรมการเล่นที่เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาด้านสติปัญญา  เป็นการเล่นที่ช่วยให้ผู้เล่นเป็นผู้มีความสังเกตดี  ช่วยให้มองเห็นได้ ได้ฟัง หรือคิดอย่างรวดเร็ว ซึ่งเกมการศึกษาจะต่างจากของเล่นอย่างอื่น แต่ละชุดจะมีวิธีเล่นโดยเฉพาะ อาจเล่นคนเดียวหรือเล่นเป็นกลุ่ม ผู้เล่นสามารถตรวจสอบการเล่นว่าถูกต้องหรือไม่
       หรืออาจกล่าวว่าเกมการศึกษาหมายถึง เกมที่เน้นกิจกรรมการเล่นโดยมีครูและกติกาที่ช่วยพัฒนาความคิด เป็นพื้นฐานสำคัญของการเตรียมความพร้อมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน  มีจุดมุ่งหมายเฉพาะดังนี้
       - เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเล่นเกมประเภทสองมิติ
       - เพื่อพัฒนาความสามารถที่จะอธิบายความแตกต่างของเกมในเรื่องสี รูปร่าง ขนาด
       - เพื่อพัฒนาความสามารถในกการบอกลักษณะของสิ่งของซึ่งอาจเป็นนามธรรม
       - เพื่อพัฒนาความสามารถในการจดจำคุณสมบัติ โดยนำมาวางในตาราง
       - ฝึกกการสังเกตและจำแนกด้วยสายตา
       - ฝึกการคิดหาเหตุผล
       - ฝึกการตัดสินใจ

      การเตรียมสื่อและเกมการศึกษาไว้สำหรับน้องๆปฐมวัย
อุปกรณ์ประกอบไปด้วย
      - กรรไกร
      - กาว
      - กระดาษลัง
      - รูปภาพต่างๆ
      - ไม้บรรทัด
      - กระดาษทำปกให้ใช้สีอ่อนๆ เพื่อถนอมดวงตา
      - สติกเกอร์ใส


              เกมแรก...การทำเกมจับคู่ผลไม้กับตัวหนังสือ


                            เกม...จับคู่ยานพาหนะ

                          เกม ...จับคู่ภาพเหมือน


                             เกม ... จับคู่แสง-เงา                      เกม ... จับคู่เหมือนใบหน้าเสือ                   เกม .... จับคู่เหมือนใบหน้าผู้หญิง                               เกม...จับคู่เหมือนนก                   เกม ..... จัดประเภท ผัก - ผลไม้                   เกม ... จับคู่เหมือน (ใบหน้าเด็กผู้ชาย)                         เกม ... จับคู่เหมือน (ภาพนก)
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น